Skautnahodny obrazek
 

 

Stále nemáme vyjádření Vlády ČR k letošním táborům.
Platné informace jsou zveřejněny nepřeškrtnutě.

 

Informace k letním táborům 2021

Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho nejméně jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 240 Kč:

– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 50 Kč

– příspěvek rodičů – 190 Kč

 

dolní tábor

skautky – Medvědice

26. 6. až 17. 7. 2021
22 dnů cena 4 100 Kč

světlušky (51. roj)

17. až 31. 7. 2021
15 dnů cena 2 800 Kč


roveři & rangers – Albion*


31. 7. až 10. 8. 2021

11 dnů
*

skauti – Antares

10. až 28. 8. 2021
19 dnů cena 3 600 Kč
horní tábor

skauti – Ontario

26. 6. až 17. 7. 2021 22 dnů cena 4 100 Kč

vlčata

17. až 31. 7. 2021 15 dnů cena 2 800 Kč

rodinné tábory

31. 7. až 14. 8. 2021

světlušky – Berušky

14. až 28. 8. 2021
15 dnů cena 2 800 Kč

 

Poznámka:
* Tábor bude předcházet putovní část od 23. července. Celková cena tábora bude složena ze dvou položek – puťák a pobyt na táboře.

 

Placení táborů

Při placení převodním příkazem vždy uvádějte variabilní symbol, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu. Platba je možná pouze převodem na účet 2701418660/2010, příspěvek rodiče již nelze platit hotovostně členům oddílových rad.

Splatnost příspěvku rodiče na tábor: světlušky (51. roj) – do 10. července 2021, světlušky – Berušky – do 7. srpna 2021, vlčata – do 10. července 2021, skautky – Medvědice – do 18. června 2021, skauti – Ontario – do 18. června 2021, skauti – Antares – do 3. srpna 2021, ¨zoveři & rangers – Albion – do 16. července 2021

Platbu zasílejte jednotlivě za jedno dítě s uvedeným variabilním symbolem.

Platbu je také možné do dohodě odložit – volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková) nebo pište na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz

V případě, že se tábory neuskuteční nebo budou muset být jakkoli časově omezeny – záleží na rozhodnutí MZ – budeme vracet celou nčbo poměrnou částku zpět.

 

Bankovní účet

Bankovní účet máme u Fio Banky: 2701418660/2010

 

Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám s více dětmi mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu i opožděného placení nebo na případné slevě.
Jestliže se rodina dostane do situace, kdy nemůže zaplatit svým dětem pobyt na našem táboře, může požádat také o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – EUC klinika). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům. Nemějte obavy těchto možností využít, abychom společně umožnili vašemu dítěti (dětem) v létě tábořit se svým oddílem.

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

 

Finanční pomoc rodinám s dětmi v době koronavirové pandemie

Od 6. dubna do 30. června 2021 probíhá 5. kolo dárcovského programu Navzdory.
Přicházíme na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.
Nadační fond Credo, program Navzdory.

 

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V těchto případech volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková - Kyslík) nebo pište na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz

 

Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí vždy od Městského divadla ve Zlíně z Divadelní ulice.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

sobota 26. červena 2021
Zlín —> Lidečko
odjezd v 8 hod.
– skauti – Ontario
– skautky – Medvědice

sobota 17. července 2021
Zlín —> Lidečko
odjezd v 14 hod.
– vlčata
– světlušky (51. roj)
Lidečko —> Zlín
– skauti – Ontario
– skautky – Medvědice

sobota 31. července 2021
Lidečko —> Zlín
odjezd v 15 hod.
– vlčata
– světlušky (51. roj)

úterý 10. srpna 2021
Zlín —> Lidečko
odjezd v 14 hod.
– skauti – Antares
Lidečko —> Zlín
– roveři & rangers – Albion

sobota 14. srpna 2021
Zlín —> Lidečko
odjezd v 14 hod.
– světlušky – Berušky

sobota 28. srpna 2021
Lidečko —> Zlín
odjezd v 15 hod.
– světlušky – Berušky
– skauti – Antares

Poznámka:

* Ve středu 8. srpna a 22. srpna 2020 bude mnoho dětí – budou 2 autobusy

 

Hygienicko­protiepidemická opatření stanovená
pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 15. května 2020 stanovisko k pořádání letošních letních táborů. Z tohoto dokumentu vybíráme nejdůležitější opatření, které upravují běžně zavedenou praxi našich letních skautských táborů. Celý dokument je na webových stránkách ministerstva zdravotnictví ZDE.

Ze zveřejněného dokumentu vybíráme:

Zotavovací akce pro děti – počet účastníků a typ akce

• S ohledem na obtížnost predikce epidemiologické situace v období letních prázdnin vychází návrh na stanovení počtu účastníků zotavovací akce z posledního schváleného počtu osob shromažďujících se na veřejnosti (od 11. 5.), což je 100 osob. Od 25. 5. 2020 se předpokládá maximální počet účastníků včetně personálu 300 osob s možností navýšení na 500 osob od 8. 6. 2020 v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj. V případě zotavovacích akcí (akce s počtem dětí 30 a více účastníků do 15 let na dobu trvání delší než 5 dnů) pořádaných v pevných objektech počet 100/300/500 zúčastněných osob v sobě zahrnuje děti, vedoucí, zdravotníky, instruktory, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod. U stanových táborů se počet všech zúčastněných osob stanoví na 100/100/100.

Zajištění ochrany zdraví účastníků akce

• Při naplňování povinností uložených § 11 se zvláštní důraz klade na provedení vstupního zdravotního filtru u dětí, a nad rámec zákona i u ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce a na vedení veškeré zdravotnické dokumentace včetně zdravotnického deníku a na předání informace o zdravotním stavu dítěte rodičům po ukončení akce.
• Dále se klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce. Důsledná sanitace prostor a prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním papírem, tekoucí pitnou event. teplou vodou, mýdlem v dávkovači, dle možností jednorázovými ručníky, nebo každé dítě musí být vybaveno vlastním ručníkem, dezinfekcí), stravovací provoz (úsek) včetně samostatného hygienického zázemí pro personál kuchyně a v dispozicích pro izolaci nemocných nebo z nákazy podezřelých
• Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem k dezinfekci rukou se doporučuje umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace a prostor určených ke shromažďování.
• Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody, dodržení skladovacích podmínek, rozdělení pracovních ploch a pomůcek, zabránění křížové kontaminaci, správného tepelného ošetření, uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.
• Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření.

Režimová opatření

• Podle počtu účastníků akce vytvořit skupiny (oddíly) dětí, u kterých by se omezil vzájemný kontakt např. na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe pokud by se jednalo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora. Obdobně dle možností zabezpečit časově nebo prostorově oddělený skupinový výdej stravy. V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí dle jednotlivých oddílů.
• Dle epidemiologické situace se doporučuje omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody.
• Omezit návštěvu rodičů.

Postup v případě výskytu infekce

• Ověřit aktuálnost kontaktních údajů na rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho bezodkladného návratu do rodiny.
• V případě výskytu infekce COVID-19, nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem, budou plněna protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí/Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
• V případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena.
• Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní textilní, dle epidemiologické situace se může přistoupit k nařízení používání jednorázových ručníků, dezinfekci výtokových kohoutů, a dalších kontaktních míst apod. Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy ručníky jednorázové.

Potvrzení o bezinfekčnosti

• Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá nejen dítě, ale i všechny osoby účastnící se na akci, tj. vedoucí, instruktoři, personál kuchyně, personál zajišťující úklid a další osoby přítomné na akci.
• U dětí potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

Lékařský posudek
• Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá­­‑li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku 2 roky od jeho vystavení, pokud během této doby nedojde ke změně zdravotní způsobilosti.


Přijatá opatření pro konání letních táborů

Na hygienická opatření budeme reagovat vždy podle aktuálních nařízení.

Ze základních opatření vybíráme:

• Upravené přihlášky na tábor, především část C (Prohlášení o bezinfekčnosti).
• Tábořiště bude vybaveno dezinfekcí, tekutým mýdlem v dávkovačích a jednorázovými papírovými utěrkami – vše dostupné na dostupných místech (např. latrina, umývárka, kuchyně).
• Budou vyčleněni skautky a skauti starající se o zásobování potravinami.
• Doporučujeme účastníkům omezit pohyb na prostor v tábořišti a přilehlém okolí.
• Doporučujeme omezit návštěvy.

Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách.

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb